Vedtægter Rønne Sejlklub

§ 1.

Klubbens navn er "Rønne Sejlklub".

Dens stander og emblem er trekantet, blå med en hvid bølgelinie i midten og en hvid, femtakket stjerne i øverste hjørne. 

Klubbens hjemsted er Rønne, Bornholms Regionskommune. 
Klubben tegnes af formanden.

§ 2.

Klubbens formål er:

a. at skabe interesse for sejlsporten,

b. at afholde kapsejladser, øvelsessejladser og udflugtssejladser,

c. at afholde selskabelige sammenkomster i den udstrækning, forholdene tillader,

d. at arrangere kurser i navigation og sømandsskab m.m. for medlemmerne,

e. at arbejde for at skaffe medlemmerne så gode ligge- og ophalingspladser for far­tøjerne som muligt.

f. Klubben består af en seniorafdeling, en juniorafdeling samt en surferafdeling for både seniorer og juniorer.

 

§ 3.

Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og følger således dennes anvisninger for sikkerhed, struktur og udvikling.

§ 4.

Som seniormedlem af klubben kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år.
Som juniormedlem kan bestyrelsen optage enhver i alderen 8-17 år, 8-14-årige dog efter skriftligt samtykke fra forældre/værge.
Optagelsen er gældende, når den er godkendt af bestyrelsen, og når indskud og kontingenter er betalt.
Klubbens vedtægter og reglementer udleveres senest ved første kontingentbetaling.
Som æremedlemmer kan optages personer, der på bestyrelsens forslag udpeges hertil af generalforsamlingen ved kvalificeret flertal jvf. § 9.
Udpegning af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for debat på generalforsamlingen.

§ 5.

Indskud og klubkontingent fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen.
Kontingent betales helårsvis forud senest 15/1 det pågældende år. Et medlem kan ved udenøs uddannelsesophold i mere end et halvt år opnå kontingentfritagelse for den pågældende periode.
For ægtefæller/samboende kan generalforsamlingen fastsætte reduceret kontingent.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

§ 6.

Udmeldelse kan ske skriftligt til kassereren. Skyldigt kontingent skal være betalt ved udmeldelsen.

§ 7.

Et medlem kan ekskluderes af klubben, hvis et kvalificeret flertal i bestyrelsen (5/7) stemmer herfor, a) i tilfælde af kontingentrestance, eller b) som følge af forhold, der gør vedkommende uværdig til medlemskab.
Beslutningen om eksklusion kan først træffes, når vedkommende medlem har modtaget skriftligt varsel herom mindst 14 dage før, og når medlemmet har haft mulighed for at tale sin sag over for bestyrelsen.
En bestyrelsesbeslutning om eksklusion kan indbringes for generalforsamlingen.
En appel har ikke opsættende virkning. Den appellerende har taleret ved generalforsamlingens behandling af hans sag.

§ 8.

Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
Der afholdes ordinær generalforsamling i sidste halvdel af januar med følgende
dagsorden:

1 Valg af dirigent.

2 Bestyrelsens beretning.

3 Forelæggelse af revideret regnskab.

4 Behandling af forslag fra bestyrelse og medlemmer. Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

5 Fastsættelse af kontingent.

6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jf. § 10.

7 Valg af revisorer og suppleanter jf. § 10.

8 Eventuelt, herunder drøftelse af næste sæson. Der afholdes ekstraordinær generalforsamling, når et flertal af bestyrelsen finder anledning hertil, eller senest i måned efter at en syvendedel af de stemmeberetti­gede medlemmer med angivelse af forhandlingsgenstande skriftligt har anmodet bestyrelsen herom.
Alle generalforsamlinger indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel, og den endelige dagsorden (inkl. evt. forslag til behandling) bekendtgøres senest 1 uge før ved opslag i klublokalet.

 

§ 9.

Generalforsamlingen, der ledes af en af samme valgt dirigent, har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Stemmeret har alle seniormedlemmer, der har været medlem i mindst 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeretten udøves ved personligt fremmøde. Juniormedlemmer har ikke stemmeret. Afstem­ninger foregår skriftligt, hvis der fremsættes ønske herom fra et af de stemmebe­rettigede medlemmer. Spørgsmål om eksklusion afgøres altid ved skriftlig af­stemning. Generalforsamlingen træffer principielt sine beslutninger ved simpel stemme­flerhed. Dog kan beslutning om vedtægtsændring kun ske, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stem­mer er herfor. Hvis det krævede antal stemmeberettigede ikke er til stede, men forslaget vedtages med det krævede flertal, skal bestyrelsen inden 14 dage ind­kalde til en ny generalforsamling. Opnås der her igen det krævede flertal, er for­slaget vedtaget uanset antallet af tilstedeværende medlemmer. Beslutningen af klubbens opløsning kan dog kun ske, når mindst halvdelen af klubbens stemme­berettigede medlemmer er til stede, og når mindst 3/4 af de afgivne stemmer er herfor. Hvis det krævede antal stemmeberettigede ikke er til stede, men forslaget vedtages med det krævede flertal, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor be­slutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed uanset antallet af tilstede­værende stemmeberettigede medlemmer. En opløsende generalforsamling skal, om forslaget vedtages, samtidig tage stilling til anvendelsen af klubbens formue. Dette kan ske ved simpel stemmeflerhed. Generalforsamlingens beslutninger ind­føres i bestyrelsesprotokollen, som underskrives af dirigenten.

§ 10.

Bestyrelsen består af 7 seniormedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsessuppleanterne, hvoraf der skal være 2, vælges for 1 år ad gangen, men kan genvælges. Suppleant der indtræder i bestyrelsen, overtager det afgående be­styrelsesmedlems valgperiode. Revisorerne, hvoraf der skal være 2, vælges for 2 år ad gangen, og afgår skiftevis hvert andet år, men kan genvælges. Revisorsuppleanterne, hvoraf der skal være 2, vælges for 1 år ad gangen, men kan genvælges. Bestyrelsen nedsætter udvalg og vedtaget bestemmelser for afholdelsen af kap­sejladser og hvad der i øvrigt i henhold til § 2 måtte være at foretage. Over alle ge­neralforsamlinger og bestyrelsesmøder føres der protokol.

§ 11.

For benyttelse af klubbens ejendom m.v. udarbejder bestyrelsen et særligt regle­ment.

§ 12.

For juniorafdelingens arbejde udarbejder bestyrelsen reglement.

§ 13.

Alle sponsor- og reklamemidler skal følge Dansk Sejlunions bestemmelser.

§14.

I tilfælde af klubbens opløsning, skal en eventuel formue benyttes til sejlsports­relaterede formål.

Tilsluttet D.I.F. gennem Dansk Sejlunion

Vedtaget på generalforsamlingen
den 28. november 1978.
Revideret ved generalforsamling
1983, 1984, 1989, 1994, 1995, 1998 og 2001.

Således vedtaget på Rønne Sejlklubs ekstraordinære
Generalforsamling 5. april 2003.

Anders Funch Nielsen Flemming Christensen

FORMAND DIRIGENT